26 க்கும் பூகம்பத்துக்கும் என்ன தொடர்பு ஆய்வில் அதிர்ச்சித் தகவல்கள்

உலகில் மிக மோசமாக நிகழ்ந்த பூகம்பங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் 26 ஆம் திகதி அதாவது 8 ஆம் நம்பருக்கும் நெருங்கிய தொடர்புள்ளமையை ஆய்வாளர்கள் கண்டு பிடித்துள்ளனர்.

நீங்களும் பாருங்களேன் குறித்த ஆய்வு அறிக்கையின் சுருக்கப்பட்ட பகுதியை,

China Earthquake
26th July 1976

Gujrat Earthquake
26 January 2001.

Tsunami in Indian Ocean
26th Dec 2004

Taiwan earthquake
26th July 2010

Japan Earthquake
26th February 2010

Now Nepal earthquake
26th April 2015.

Why is it Always “26” ?
Is it a mere Coincidence or A Timely Reminder From God..Need to Think on it Seriously!!!

The Rhodes earthquake
26 June 1926

North America earthquake
26 Jan 1700

Yugoslavia earthquake
26 July 1963

Merapi volcanic eruption
26 Oct 2010

Bam , Iran earthquake
26 Dec 2003 (60,000 dead)

Sabah Tidal waves 26 Dec
1996 (1,000 dead)

Turkey earthquke 26 Dec
1939 (41,000 dead)

Kansu , China earthquake
26 Dec 1932 (70,000 dead)

Portugal earthquake
26 Jan 1951 (30,000 dead)

Krakatau volcanic eruption
26 Aug 1883 (36,000 dead)

Aceh Tsunami
26 Dec 2004

Tasik earthquake
26 June 2010

China Earthquake
26 July 1976

Taiwan earthquake
26 July 2010

Japan Earthquake
26 feb 2010

Mentawai Tsunami
26 October 2010

Gujarat Earthquake
26 Jan 2001

China Earthquake
26 July 1976

Taiwan earthquake
26 July 2010

Japan Earthquake
26 feb 2010

Mumbai floods 26 July 2005

Now Nepal earthquake 26 April 2015.

Why is it Always “26” ?

Is it just a Coincidence?

This news is Amazing! And scary too!